RESULTAAT ONDERZOEK CO2 UITSTOOT BEDRIJVENPARK HEERENVEEN-ZUID

In het kader van het LEEF-project op Bedrijvenpark Heerenveen-Zuid is onder leiding van David Peter Kuiper van DAK2 onderzoek gedaan naar de gebouwgebonden CO2-uitstoot van het bedrijvenpark. In het klimaatakkoord van Parijs staan heldere doelstellingen voor het afbouwen van de CO2-uitstoot. Op het bedrijvenpark Heerenveen-Zuid worden stappen gezet, deze beweging zal doorgezet moeten worden om de doelstellingen te behalen.

De resultaten van het onderzoek geven een goed beeld van de huidige stand van zaken en de uitdaging die er ligt voor de komende jaren. Voor het onderzoek zijn publiek toegankelijke bronnen (o.a. CBS) gebruikt en het betreft cijfers van 2020 (beschikbare cijfers van 2021 zijn nog niet compleet).

CO2 uitstoot op bedrijvenpark Heerenveen-Zuid | Samen verduurzamen

STROOM- EN GASVERBRUIK VAN HET BEDRIJVENPARK IN 2020

Het totale stroomverbruik van het bedrijvenpark bedraagt jaarlijks 17.481.800 kWh en het gasverbruik bedraagt 2.738.721 m3. Er werd in totaal 1.573.100 kWh aan stroom teruggeleverd aan het stroomnet door zonnepanelen en een windmolen. Dit is exclusief de opbrengst van zonnepark Shell. 

CO2 uitstoot op bedrijvenpark Heerenveen-Zuid | Samen verduurzamen

In een eerste oogopslag lijkt daarmee het stroomverbruik hoog in vergelijk met het gasverbruik. Echter, 1 m3 gas en 1 kWh stroom hebben niet dezelfde energetische waarde. Om te kunnen vergelijken moeten ze omgerekend worden naar MJ’s (Mega Joules). Daaruit blijkt dat het aardgas het grootste deel van de energie levert op het bedrijvenpark. Met het afbouwen van het aardgasverbruik valt derhalve een grote winst te behalen. Onderstaande grafiek geeft de levering in MJ’s weer:

CO2 uitstoot op bedrijvenpark Heerenveen-Zuid | Samen verduurzamen

OMREKENING NAAR CO2 UITSTOOT

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de exacte samenstelling van de energiemix op het bedrijventerrein (bijv. over het percentage groene stroom) daarom is er gerekend met als uitgangspunt dat er nog géén groene stroom en CO2-gecompenseerd aardgas ingekocht wordt. De verbruikscijfers vertalen zich in een bruto uitstoot van 14.853 ton CO2 per jaar. Wanneer de teruggeleverde energie hierop in mindering gebracht wordt komt de netto uitstoot uit op 14.030 ton CO2 per jaar:

CO2 uitstoot op bedrijvenpark Heerenveen-Zuid | Samen verduurzamen

NADERE TOELICHTING OP DE CO2  UITSTOOT EN DE CO2 DOELEN

14.030 ton CO2 staat gelijk aan 1.792 rondjes met een benzineauto om de evenaar en er zouden 701.523 bomen geplant moeten worden om de CO2 af te kunnen vangen. Dit zou een bos van bijna 16 keer de omvang van het bedrijventerrein zijn (ongeveer 4 keer de oppervlakte van het bos van Oranjewoud!!). Gelukkig zijn er meer mogelijkheden om de CO2-uitstoot te reduceren! Zo staat de uitstoot gelijk aan ongeveer 90.000 zonnepanelen of 29.000 draaiuren van een grote windmolen. 

CO2 uitstoot op bedrijvenpark Heerenveen-Zuid | Samen verduurzamen
CO2 uitstoot op bedrijvenpark Heerenveen-Zuid | Samen verduurzamen

In het nieuwe kabinet komt er een minister voor Klimaat en Energie, ondersteund door een wetenschappelijke adviesraad. De eerste plannen ligger er om de doelstelling voor de CO2 reductie in 2030 naar 60% te verhogen. Dit betekent dat er tot 2030 jaarlijks gemiddeld ca. 7% minder CO2 uitgestoten moet worden door de bedrijven op bedrijvenpark Heerenveen-Zuid om de doelstelling te behalen. Concreet vertaalt dit zich in een reductie van ongeveer 1.000 ton CO2 op jaarbasis. Dit zijn ruim 6.000 zonnepanelen of ruim 2.000 draaiuren van een grote windmolen.

STAPPENPLAN VOOR HET REDUCEREN VAN DE CO2 UITSTOOT

De eerste stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot bestaat uit het besparen van energie. Een greep uit de mogelijke maatregelen zijn ledverlichting, isoleren van de gebouwschil, warmteterugwinning, slimme sturing van verwarming en ventilatie en bewuste omgang met energie. De volgende stap is het zelf opwekken van energie bijvoorbeeld door zonnepanelen, zonneboilers en windmolens. Deze stappen dragen bij aan het geschikt maken van de gebouwen voor aardgasloze verwarming, wat uiterlijk 2050 gerealiseerd moet worden.

CO2 uitstoot op bedrijvenpark Heerenveen-Zuid | Samen verduurzamen

Omdat de situatie bij ieder bedrijf anders is, is het raadzaam om eerst de uitgangssituatie en de mogelijkheden in kaart te brengen middels een energiescan. Daarmee wordt duidelijkheid verkregen over de bespaarmogelijkheden, het zelf opwekken van energie, de investeringen en terugverdientijden.   

CONCLUSIE

Er kan geconcludeerd worden dat er voor de komende jaren een behapbare uitdaging ligt op het bedrijventerrein om de CO2-uistoot doelstellingen te behalen. Er wordt nog relatief veel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Vooral aan de oostzijde van het spoor ligt het energieverbruik hoog, dit heeft mede te maken met het type bedrijven dat hier gevestigd zijn. 

CO2 uitstoot op bedrijvenpark Heerenveen-Zuid | Samen verduurzamen

Op het bedrijventerrein zijn al de nodige initiatieven ontplooid en maatregelen genomen om de CO2-uistoot te reduceren (isolatie, ledverlichting, zonnepanelen, etc.). Deze beweging zal de komende jaren doorgezet en uitgebreid moeten worden om de doelstelling van 2030 te behalen. Daarbij weten we van andere bedrijventerreinen dat een breed draagvlak voor verduurzaming onder de ondernemers cruciaal is voor behalen van de doelstellingen.


 
Button